Breaking News
มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี ควบคุมการกระจายอำนาจ

มาตรา 28 การบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามมาตรา 27 นั้นจะมีหน่วยงานที่คอยดูและและกำกับติดตามเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ ก.พ.ร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในส่วนนี้ต้องขอให้เพื่อนๆ จำหลักเกณฑ์ให้ดีๆ นะครับ ว่าระหว่าง ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีนั้น ใครใหญ่กว่า จริงอยู่ในบทนี้ ก.พ.ร. จะถูกกล่าวถึงบ่อยมาก ที่มีหน้าที่ต่างๆ มากมายแต่ทั้งนี้นและทั้งนั้นเราต้องแยกให้ออกว่า ในส่วนเรื่องของการกระจายอำนาจนั้น ก.พ.ร. จะทำอะไรได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบก.พ.ที่เน้นจุดออกสอบ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบก.พ.

งานราชการ ด้วยการบริหารราชการนั้นหากมองในภาพกว้างๆ นั้น ก็เป็นองค์กรหลักสำคัญของประเทศ ที่ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเราต้องได้พบเจอกับหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานราชการให้ดำเนินต่อไปได้อยู่แล้วครับ เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกันครับ          ข้อ 8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็น………..และออกโดย………… ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย         คณะรัฐมนตรี ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี กรมบัญชีกลาง

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บัญชีต้นทุน ส่วนราชการต้องจัดทำตามกรมบัญชีกลางกำหนด

การดำเนินกิจการหรืองานอะไรนั้น ส่วนราชการต้องต้องจัดทำบัญชีต้นทุน เหตุที่ต้องจัดทำบัญชีต้นต้นทุนไว้นั้น ก็สืบเนื่องมาจาก พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ที่เราจะได้ทำการ ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไว้นั่นเอง         การทำบัญชีต้นทุนเหตุที่ต้องทำเนื่องมาจากการใช้งบประมาณในกิจการงานบริการสาธารณะที่หน่วยงานราชการได้ให้บริการแก่ประชาชนไปนั้น ต้องจัดทำควบคู่กันไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ทั้งนี้ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดขึ้น         ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องคำนวณรายจ่ายและรายงาน 3 ส่วนราชการ งานบริการที่เราได้ให้บริการแก่ประชาชนออกสู่สาธารณะแล้ว เราต้องคำนวณเงินงบประมาณที่ใช้ไปและจัดทำเอกสารไว้ให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ไว้ให้ทราบด้วย 3 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หนึ่งในข้อสำคัญ การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลังจากที่เราได้ศึกษา กฎหมายใช้สอบราชการ ที่เว็บของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายบ้าง แล้วมาเริ่มศึกษา กับหัวข้อต่อไปของเรากันเลยครับ ว่าด้วยเรื่องการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (๓) ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น (๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม (๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,