ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการกันเถอะ

สวัสดีครับเพื่อนๆ อีกไม่กี่ข้อเราก็จะจบเรื่อง แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กันแล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆ ตั้งใจฝึกปฏิบัติที่จะทำข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบนี้ให้มากๆ 86) ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ค. รัฐมนตรีรักษาการ ง. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 87) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกี่คน ก. 7 ข. 11 ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ

เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ กําหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยแยกตามประเภท ดังนี้ (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครบ 75 ปี (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการ หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย แนวข้อสอบราชการวันนี้ แนวข้อสอบวันนี้ มีมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกแล้วครับ 42) มาตรา 14 บัญญัติว่าอะไร ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ ค. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจะเปิดเผยมิได้ ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ 43) ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก ได้ ยกเว้นข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก. ตรวจดู ข. ตรวจดู ขอสําเนา ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ 25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำ เพื่อเป็นแนวในการทำข้อสอบกันแล้ว อย่างไรแล้วลองไปทำดูกันได้เลยครับ 13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ ตามมาตรา 6 ก. จัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ง. ถูกทุกข้อ หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 14) ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ เตรียมสอบราชการ

หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคที่มีแต่ข่าวสารเต็มไปหมด ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ และข้อมูลของรัฐได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก็มุ่งหวังให้ประชาชนได้ทราบภารกิจของรัฐเช่นกัน ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในพระราชกิจจานุเบกษา 1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจาจุเบกษา เป็นลักษณะข้อบังครับที่ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าว (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ ในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ลักษณะขององค์กรนี้มีลักษณะอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่เราจะสามารถไปติดต่อได้ เพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาในการเข้าไปติดต่อ (2) สรุปอำนานหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางหน่วยงานที่ประชาชนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูตามสื่อต่างๆ ไม่อาจทราบได้ว่าภารกิจของหน่วยงานราชการนั้นมีอะไร ทำอะไร เขาสามารถขอความช่วยเหลือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

7) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีชื่อบุคคลนั้น ข. ข้อมูลข่าวสารที่มีหมายเลข รหัส หรือสิ่งที่บอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ ค. แผ่นบันทึกลักษณะเสียงคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรม ง. รหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสบัตรเครดิต 8) คําว่า คณะกรรมการ หมายความว่า ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข. คณะกรรมการเปิดเผยและวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,