ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
โหลดแนวข้อสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการ หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย แนวข้อสอบราชการวันนี้ แนวข้อสอบวันนี้ มีมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกแล้วครับ 42) มาตรา 14 บัญญัติว่าอะไร ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ ค. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจะเปิดเผยมิได้ ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ 43) ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก ได้ ยกเว้นข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก. ตรวจดู ข. ตรวจดู ขอสําเนา ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ 25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำ เพื่อเป็นแนวในการทำข้อสอบกันแล้ว อย่างไรแล้วลองไปทำดูกันได้เลยครับ 13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ ตามมาตรา 6 ก. จัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ง. ถูกทุกข้อ หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 14) ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ เตรียมสอบราชการ

หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคที่มีแต่ข่าวสารเต็มไปหมด ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ และข้อมูลของรัฐได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก็มุ่งหวังให้ประชาชนได้ทราบภารกิจของรัฐเช่นกัน ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในพระราชกิจจานุเบกษา 1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจาจุเบกษา เป็นลักษณะข้อบังครับที่ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าว (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ ในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ลักษณะขององค์กรนี้มีลักษณะอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่เราจะสามารถไปติดต่อได้ เพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาในการเข้าไปติดต่อ (2) สรุปอำนานหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางหน่วยงานที่ประชาชนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูตามสื่อต่างๆ ไม่อาจทราบได้ว่าภารกิจของหน่วยงานราชการนั้นมีอะไร ทำอะไร เขาสามารถขอความช่วยเหลือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

7) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีชื่อบุคคลนั้น ข. ข้อมูลข่าวสารที่มีหมายเลข รหัส หรือสิ่งที่บอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ ค. แผ่นบันทึกลักษณะเสียงคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรม ง. รหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสบัตรเครดิต 8) คําว่า คณะกรรมการ หมายความว่า ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข. คณะกรรมการเปิดเผยและวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,