Breaking News
ทำยังไงให้สอบก.พ.ติด

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบวันนี้ แนวข้อสอบสำหรับสำหรับเตรียมสอบราชการ

76) แนวข้อสอบราชการ เมื่อมีการดําเนินการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 อย่างถูกต้องแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร นั้นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนั้นแก่ใคร เพื่อสามารถได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนา ก. บุคคลนั้น ข. ผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น ค. บุคคลนั้นและผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น ง. บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น 77) แนวข้อสอบราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. การเปิดเผยรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่รัฐจะเปิดเผยต่อแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายให้เท่านั้น ข. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

(1) ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกร เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่อํานาจตามกฎหมาย (9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ข้อมูลข่าวสารราชการข้อมูลสอบราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อสอบสำหรับการสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่จะมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย สรุปนิยามคําว่า “บุคคล” 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ กฎหมายสำหรับสอบราชการ (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบสำหรับสอบก.พ. สอบก.พ.ให้ผ่าน

หาแนวข้อสอบราชการ เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราชการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ตัวอย่างข้อสอบราชการ การสอบภาค.ก. ภาคข.ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้คัดสรรและรวบรวมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เตรียมตัวสำหรับสอบราชการกัน 70) หาแนวข้อสอบราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล จะกระทําได้หรือไม่ ก. ไม่สามารถกระทําได้ในบางกรณี ข. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(7) ค. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(8) ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด หาแนวข้อสอบงานราชการ

59) หาแนวข้อสอบราชการ บุคคล หมายความว่าอย่างไร ก. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ค. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ง. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบงานราชการ หางานราชการ งานราชการวันนี้ 60) หน่วยงานใดอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติ วรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

(2) สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา ภายในดังกล่าว สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการวันนี้ สรุปความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่ง สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้นั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,