ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป เพื่อคนสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร 4. ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป  ในส่วนนี้ต้องขออธิบายว่าที่ต้องระบุว่า เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น ต้องมีเป็นข้อจำกัดไว้เพราะจะมีประชาชนบางส่วนที่ขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ฉบับอ่านสอบราชการ สำหรับคนรีบ คนเร่ง คนรน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบราชการ แนวข้อฉบับรีบอ่านสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบฉบับสรุป เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทดลองทำกัน เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับงานราชการ 18) ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ก. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ข. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) ค. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ ง. ถูกทุกข้อ 19) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมประเด็นออกสอบ เน้นจุดจำ เน้นจุดออกสอบข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น 2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช้บังคับ ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 3. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของงานราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 นโยบายที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้โดยทั่วกัน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจว่าในตอนนี้รัฐจะมีนโยบายใดออกมาบ้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมข้อมูลออกสอบ รวมประเด็นออกสอบ รวมข้อสอบราชการ (3) ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบ

1) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศวันที่เท่าใด ก. สามสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ข. หกสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560 ค. เก้าสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ง. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และประกาศวันที่ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,