Breaking News
แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ

81) แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามมาตรา 26 วรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้หน่วยงานใด ก. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ข. หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ค. กระทรวงวัฒนธรรม ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบราชการสำหรับข้าราชการ 82) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อสอบสำหรับการสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่จะมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย สรุปนิยามคําว่า “บุคคล” 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ กฎหมายสำหรับสอบราชการ (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป เพื่อคนสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร 4. ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป  ในส่วนนี้ต้องขออธิบายว่าที่ต้องระบุว่า เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น ต้องมีเป็นข้อจำกัดไว้เพราะจะมีประชาชนบางส่วนที่ขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ฉบับอ่านสอบราชการ สำหรับคนรีบ คนเร่ง คนรน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบราชการ แนวข้อฉบับรีบอ่านสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบฉบับสรุป เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทดลองทำกัน เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับงานราชการ 18) ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ก. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ข. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) ค. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ ง. ถูกทุกข้อ 19) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมประเด็นออกสอบ เน้นจุดจำ เน้นจุดออกสอบข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น 2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช้บังคับ ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 3. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของงานราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 นโยบายที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้โดยทั่วกัน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจว่าในตอนนี้รัฐจะมีนโยบายใดออกมาบ้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน พรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะประเด็น รวมข้อมูลออกสอบ รวมประเด็นออกสอบ รวมข้อสอบราชการ (3) ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบ

1) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศวันที่เท่าใด ก. สามสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ข. หกสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560 ค. เก้าสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ง. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และประกาศวันที่ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,