Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แบบเจาะลึก เน้นทุกประเด็น ที่ออกสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรานั้นได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบเกือบทุกสนามเช่นกัน เพราะว่า นี่ถือเป็นกฎหมายในการทำงานเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วย 118)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยตําแหน่งรวมประธานมีทั้งสิ้นกี่คน ก. 13 ข. 14 ค. 15 ง. 17 119)ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยมีกี่ข้อ ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ตีแผ่ข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แบบเจาะลึก ไม่พลาดประเด็นเด็ด

ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายฉบับนี้นั้น ได้เป็นเหมือนแม่บททางด้านกฎหมายหมากมายที่ต้องเรียนรู้ไว้ สำหรับการสอบภาค ก. และ ข. 106)ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่าสามคน และมีข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ข. กรรมการวินิจฉัยสามารถร่วมพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใดก็ได้ ค. เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการจะเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้ ง. ถูกทุกข้อ ข้อสอบพรบ.ข่าวสาร เตรียมตัวสอบภาค ก. และ ข.  สำหรับการสอบราชการได้แล้ววันนี้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,