Breaking News
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร 39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,