Breaking News
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปย่อพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของประเทศ – เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ – การบังคับใช้กฎหมาย (1) คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน (2) ให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็น เลขานุการ และผู้ช่วยเลขาธิการ 3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ภายใน 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,