ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งานราชการวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 82 อัตรา เมื่อโควิท-19 เริ่มคลี่คลายลง หน่วยงานราชการต่างก็พร้อมรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุแข่งขันกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ พนักงานราชการ         กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ พส. ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ พส. ได้เปิดสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 82 อัตรา ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
ข้าราชการ

ข้าราชการ “ทำงานรับใช้ประชาชน” ข้อคิดคนสอบราชการ

หลายคนที่มุ่งแสวงหาสอบราชการนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อความมั่นคงทางด้านรายได้ และสวัสดิการต่างๆ ที่เราจะได้รับ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วนั้น  แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ไปในตัวก็คือการได้สร้างกุศล         หลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรับราชการนั้น คืองานที่ต้องเข้ามารับใช้ประชาชน คำว่า “ราชการ” ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน หากจะแปลความหมายแยกออกไปเป็นคำ ก็คงจะสามารถแยกได้ว่า คำว่า “ราช” ราชนั้นคือย่อมาจากคำว่า ราษฎร “การ” การคือ การทำกิจการ การงาน เพราะฉะนั้นสองคำนี้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้ ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จ.  ข้อ ข. และ ง.    ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ง.  ข้อ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี ง.  ข้อ ข. และ ค. จ.  ข้อ ก. และ ค.    ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติ ข.  พระราชกฤษฎีกา ค.  พระราชกำหนด ง.  กฎกระทรวง จ.  ระเบียบกระทรวง    กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติๆ ข. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ ง.  ข้อ ก. และ ข. จ.  ข้อ ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

* “สำนักเลขานุการกรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกหน้าที่เป็นของกองใด โดยเฉพาะ       ให้ “เลขานุการกรม” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “สำนักงานเลขานุการกรม” * กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตรา “พระราชกฤษฎีกา” แบ่งท้องถิ่นออกเป็นเขต ให้มี “หัวหน้าส่วนราชการประจำเขต” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับนโยบายและคำสั่งกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ ทางวิชาการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจำ ใน “สำนักนายกรัฐมนตรี” กำหนดแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและลำดับความสำคัญ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี 2)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน  “สำนักนายกรัฐมนตรี” รองจาก นายกรัฐมนตรี                            ยกเว้น ข้าราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” 3)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ข้าราชการทางการเมือง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ /                      สำนักงบประมาณ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ — >    ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” “นายกรัฐมนตรี” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,