Breaking News
งานสารบรรณ64

งานสารบรรณ64 ปรับปรุงให้ทันสมัย สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

งานสารบรรณ64 ในเรื่องต่อไปที่เป็นประเด็นน่าสนใจอีกประเด็นนึงคือ ด้วยระบบสมัยนี้การรับส่งหนังสือนั้น ถ้าเรามัวแต่จะรับส่งกันทางไปรษณีย์ก็เห็นได้ว่าจะล่าช้าไม่ทันการ จริงอยู่สมัยก่อนนั้นได้มีการรับส่งหนังสือกันทาง Fax ซึ่งนับว่ามีความรวดเร็วพอตัวอยู่เหมือนกัน แต่ในยุคนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีมากกว่าเดิมนั่นคืองานสารบรรณ64ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐเป็นดิจิทัลจึงได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา แต่ความเป็นจริงแล้ว ระบบนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างจริงจังมากนัก เพราะเนื่องด้วยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังนั่นเอง งานสารบรรณ64 ฉบับปรับปรุงใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย สมกับยุคของการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลยคุใหม่และเทคโนโลยีที่พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นั้นก็ได้ถูกกำหนดให้ใชในระเบียบงานสารบรรณปีนี้ด้วย แต่ถ้างานใดหรือข้อมูลใดที่เป็นความลับต่อระบบราชการแล้ว ก็สามารถใช้ระบบแบบเดิมได้ นั่นคือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่จะกำหนดชั้นความลับของหนังสือเอาไว้นั่นเอง งานสารบรรณ64ระบบงานสารบรรณหากผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว ให้แจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,