Breaking News
ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย สมควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น หากเห็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นเกิดความล้าสมัย ไม่เข้ากับยุคสมัย หรือจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการปฏิบัติงานขึ้น ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อการ ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ให้มีความก้าวทันยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ตรวจสอบหน่วยงานราชการ จะเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อ ก.พ.ร. ก็ได้ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,