Breaking News
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ คือหลักในการบริหารราชการของรัฐ

ในหมวด 4 มาตรา 20 ของ พรฎ. การบริหารบ้านเมืองที่ดี นั้น การบริหารราชการได้กล่าวถึงว่าทำไมการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของรัฐต้อง ให้มี ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ การที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใดมารองรับการบริหารงานหรือโครงการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการนั้น ก็เหมือนกับการทำงานที่ไม่มีเข็มทิศ หรือ ขาดหลักการทำงานที่ดี การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดำเนินโครงการใด ต้องยึดหลักประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจเป็นที่ตั้ง เพราะเงินงบประมาณที่นำมาใช้สำหรับดำเนินการนั้น ก็คือเงินภาษีของประชาชน เงินของประชาชนทุกคน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,