Breaking News
ปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปรับปรุงกฎหมาย ในส่วนของคำนี้ถ้าใครได้ยินก็คงจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีมากพอสมควรเลยหละครับ เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมนำความทันสมัยมาเสมอ         ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุและโทรทัศน์นั้น จะเห็นได้ว่าในยุคที่โซเชียลคือเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ภาครัฐก็ต้องตามให้ทันถึงการปรับปรุงกฎระเบียบ ปรับปรุงกฎหมาย เก่าไปใหม่มา ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบราชการ         การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในมือ โดยหน่วยงานที่ถือกฎหมายนั้นอยู่มีหน้าที่ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันยุคและการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพราะงานราชการนั้น ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,