Breaking News
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ

ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ คือหลักในการบริหารราชการของรัฐ

ในหมวด 4 มาตรา 20 ของ พรฎ. การบริหารบ้านเมืองที่ดี นั้น การบริหารราชการได้กล่าวถึงว่าทำไมการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของรัฐต้อง ให้มี ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ การที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใดมารองรับการบริหารงานหรือโครงการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการนั้น ก็เหมือนกับการทำงานที่ไม่มีเข็มทิศ หรือ ขาดหลักการทำงานที่ดี การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดำเนินโครงการใด ต้องยึดหลักประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงภารกิจเป็นที่ตั้ง เพราะเงินงบประมาณที่นำมาใช้สำหรับดำเนินการนั้น ก็คือเงินภาษีของประชาชน เงินของประชาชนทุกคน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรา ๓/๑ วรรคสาม ได้บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี และ มาตรา ๓/๑ วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตรา พระราชกฤษฎีกากำหนด  (ตรงนี้แหละ ที่เป็นที่มาของการตรา หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ขึ้นไงละครับผม) หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,