Breaking News
การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี 7 ข้อที่ภาครัฐต้องทำเพื่อประชาชน

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือภารกิจของรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับข้อมูลและการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุดและ การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี พรฎ.บ้านเมืองที่ดี การบริการราชการเป็นไปเพื่อ – ประโยชน์สุข – ผลสัมฤทธิ์ภารกิจ – ประสิทธิภาพคุ้มค่า – ลดขั้นตอน ลดภารกิจ – ยุบหน่วยงานไม่จำเป็น กระจายภารกิจ – กระจายอำนาจตัดสินใจ – อำนวยตอบสนองความต้องการ การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดบริการให้ประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กับการจัดสรรงบประมาณด้วย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
สรุปย่อข้อสอบก.พ.

สรุปย่อข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ หางานราชการ

สำหรับข้อต่อไปนั้น เราไปเรียนรู้ข้อสอบในมิติที่หลากหลายกันบ้างดีกว่าครับ เคยคุ้นไหมครับที่นายกรัฐมนตรีของเราได้พูดเสมอว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นคืออะไร แล้วก็อธิบายให้เราฟังมาตลอดตามสื่อต่างๆ สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นกันครับ         จากเดิมที่เราได้ทำการศึกษาพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไปแล้วนั้น สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน         การบริหารราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น เพื่อปรับปรุงระบบราชการที่มีความล่าช้าในบางขั้นตอน หรือบางกิจกรรม รัฐบาลได้ให้โจทย์ท้าทายใหม่สำหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว สำนักพัฒนารัฐบาดิจิทัล (องค์การมหาชน) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.พัสดุ60 กฎหมายพัสดุ สรุปกฎหมายใช้สอบราชการ

ตาม การจัดซื้อจัดจ้าง หากวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานในระยะยาวนั้น หากเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดซื้อนั้นต้อควบคุมคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้งานมากที่สุด เพราะครุภัณฑ์การแพทย์แต่ละชนิดนั้นมีความหมายถึงการใช้งานเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คน หากเราไปซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพมาก็คงหมายถึงการไม่สนใจกระบวนการรักษาที่ต้องดีที่สุดสำหรับชีวิตผู้ป่วยคนนึง         การจัดซื้อจัดจ้างใน พรฎ.บ้านเมืองที่ดี เป็นการกล่าวเพียงสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายที่จะใช้ในงานราชการ กิจการงานของรัฐ นั่นเอง แต่ในเรื่องของ พรบ.พัสดุ60 และระเบียบพัสดุ60 นั้นจะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและละเอียดมากมายทีเดียว หากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษากฎหมาย 2 ฉบับนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยครับเพราะเราจะต้องเจออีกมากมายในแวดวงการสอบราชการ เพราะเนื้อหาในส่วนนี้เขาจะทดสอบความจำของเราล้วนๆ เลยครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี กรมบัญชีกลาง

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บัญชีต้นทุน ส่วนราชการต้องจัดทำตามกรมบัญชีกลางกำหนด

การดำเนินกิจการหรืองานอะไรนั้น ส่วนราชการต้องต้องจัดทำบัญชีต้นทุน เหตุที่ต้องจัดทำบัญชีต้นต้นทุนไว้นั้น ก็สืบเนื่องมาจาก พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ที่เราจะได้ทำการ ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไว้นั่นเอง         การทำบัญชีต้นทุนเหตุที่ต้องทำเนื่องมาจากการใช้งบประมาณในกิจการงานบริการสาธารณะที่หน่วยงานราชการได้ให้บริการแก่ประชาชนไปนั้น ต้องจัดทำควบคู่กันไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ทั้งนี้ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดขึ้น         ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องคำนวณรายจ่ายและรายงาน 3 ส่วนราชการ งานบริการที่เราได้ให้บริการแก่ประชาชนออกสู่สาธารณะแล้ว เราต้องคำนวณเงินงบประมาณที่ใช้ไปและจัดทำเอกสารไว้ให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ไว้ให้ทราบด้วย 3 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,