Breaking News
พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป เพื่อคนสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร 4. ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป  ในส่วนนี้ต้องขออธิบายว่าที่ต้องระบุว่า เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น ต้องมีเป็นข้อจำกัดไว้เพราะจะมีประชาชนบางส่วนที่ขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ฉบับอ่านสอบราชการ สำหรับคนรีบ คนเร่ง คนรน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,