Breaking News
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบแบบเจาะลึก ที่หาทีไหนไม่ได้

หากต้องการ โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว เพราะเว็บนี้คือแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการสอบราชการไว้ที่นี่หมดแล้วแบบไม่หวง อยากได้อะไรก็เอาไปได้หมดเลย 124) ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสังเขป ก. รับคําขอ ยื่นคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ข. ยื่นคําขอ รับคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ค. แนะนํา ยื่นคําขอ รับคําขอ พิจารณา เปิดเผย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แบบเจาะลึก เน้นทุกประเด็น ที่ออกสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรานั้นได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบเกือบทุกสนามเช่นกัน เพราะว่า นี่ถือเป็นกฎหมายในการทำงานเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วย 118)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยตําแหน่งรวมประธานมีทั้งสิ้นกี่คน ก. 13 ข. 14 ค. 15 ง. 17 119)ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยมีกี่ข้อ ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร คัดสรรแนวข้อสอบราชการเพื่อคนสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ที่คัดสรรมาให้คุณแล้วในวันนี้ ไม่ต้องไปดูที่อื่น เข้าเราที่เดียว สามารถอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่เราตลอดเวลา 100)สาเหตุใดที่คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของข่าวสารของทางราชการและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ ก. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอ ข. ผู้ที่มีคําขอไม่เชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเป็นความจริงและได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ค. กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 หรือ 25 ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ อ่านหนังสือสอบราชการ แนวข้อสอบราชการสำหรับนักล่าฝัน 101) แนวข้อสอบราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้ใครเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ว่าจะเป็น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ติวข้อสอบราชการ เก็งข้อสอบราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารราชการในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีใครสามารถจะนำไปประกอบการทำธุรกรรมใดๆ ได้ หรือจะนำไปหาผลประโยชน์ได้ หน่วยงานราชการ ต้องปกป้องข้อมูล ต้องรักษาความลับข้อมูลของผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิไม่ว่าจะเป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งประวัติสุขภาพของผู้มาติดต่อราชการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สรุปกฎหมายสอบราชการ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 4. “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,