Breaking News
เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบก.พ.ที่เน้นจุดออกสอบ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบก.พ.

งานราชการ ด้วยการบริหารราชการนั้นหากมองในภาพกว้างๆ นั้น ก็เป็นองค์กรหลักสำคัญของประเทศ ที่ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเราต้องได้พบเจอกับหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานราชการให้ดำเนินต่อไปได้อยู่แล้วครับ เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกันครับ          ข้อ 8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็น………..และออกโดย………… ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย         คณะรัฐมนตรี ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.63

แนวข้อสอบก.พ.63 เจาะลึกแนวข้อสอบ จากสนามที่สอบจริง อ่านสอบรับราชการ

มาถึง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ต้องขอบอกว่าแนวข้อสอบมาเต็มๆ แบบไม่กั๊กกันเลยหละครับ สำหรับ แนวข้อสอบก.พ.63 ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณสำหรับการสอบราชการ งานราชการ ในวันนี้ที่เราเตรียมมาแล้ว         ข้อต่อไปเป็นเรื่องของการยุบ จัดตั้ง โอน ในข้อนี้เราต้องจำให้แม่นนะครับ เพราะว่าจะมีการจัดตั้ง ยุบ โอน หลายต่อหลายส่วนราชการที่จะต้องให้เราจำค่อนข้างมากเลยทีเดียว แนวข้อสอบก.พ.63 เรื่องในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534         แนวข้อสอบก.พ.63 ในข้อนี้มาจากสนามจริงครับ         4. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,,,
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

ข้อสอบเสมือนจริง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 8

เจาะลึกแนวข้อสอบที่เหมือนนั่งทำในห้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้ ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ท่องจำให้แม่น การรักษาราชการแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
ระเบียบริการราชการแผ่นดิน2534

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ “ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534” 7

หลุดแนวข้อสอบเสมือนจริง พระราชบัญญัติ “ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534” 56.  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก จ.  ก ข และ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

แนวข้อสอบ พรบ.บริการราชการแผ่นดิน 39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด  ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี  ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย  ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี  ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  จ.  ผิดทุกข้อ  40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง ค.  กรม ง.  ข้อ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

    * ใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2534 ( ราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2534 ใช้บังคับในวันถัดไป ) * มีทั้งหมด 4 ส่วน 75 มาตรา * ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ –>  “นายกรัฐมนตรี” * ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,