Breaking News

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตาม พ.ร.ฎ. บ้านเมืองที่ดี

หมวด ๒ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๘ บัญญัติเกี่ยวกับ “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน” หมวด ๓ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๙ บัญญัติเกี่ยวกับ “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” หมวด ๔ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๖ บัญญัติเกี่ยวกับ “การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ” หมวด ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นิยามคำศัพท์ที่ควรจำให้แม่น

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการจำง่ายๆ ประโยชน์ สำฤทธิ์ ประสิทธิ ขั้นตอน ปรับปรุง อำนวย ประเมิน “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา “ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ข้อสอบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แนวข้อสอบ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้เมื่อใด เทคนิคการจำนำไปใช้สอบ

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกา นี้ให้ใช้บังคับ ใช้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อธิบาย พ.ร.ฎ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ข้อสอบจะออกเป็นสองลักษณะ คือ ถามวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับ ถามวันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันถัดจากวันประกาศใช้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ใน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,