Breaking News
การกระจายอำนาจ

การกระจายอำนาจ สรุปและอธิบายให้ชัดอีกรอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การ “มอบอำนาจ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ สัมพันธ์กับเรื่อง “ปฏิบัติราชการแทน” เป็นส่วนหนึ่งของ การกระจายอำนาจ การมอบอำนาจให้ “ปฏิบัติราชการแทน” คือ การที่ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่กว่าก็อยู่ตรงนั้นแหละ แต่ท่านมีภารกิจเยอะ เลยต้องมอบให้บุคคลตำแหน่งรองลงมา “ปฏิบัติราชการแทน” ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน เช่น ปลัดกระทรวง อาจมอบอำนาจให้ รองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,