Breaking News
สอบติดราชการบัญชีแรก

สอบติดราชการบัญชีแรก นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด และฟ้าได้เลือกมาให้เราแล้ว

สอบติดราชการบัญชีแรก นั่นคือสิ่งที่คือดวงเหมาะ โอกาสได้และฟ้าได้เลือกมาให้เราแล้ว หลายครั้งที่เราสอบได้ขึ้นบัญชีไว้กับหน่วยงานต่างๆ นั้น จริงอยู่ที่งานราชการ กว่าที่เราจะได้บรรจุนั้นช่างยากเย็นแสนเข็นเป็นอย่างมาก แต่จังหวะและโอกาสก็ได้มอบมาให้เราได้พบกับอาชีพราชการ ที่เราใฝ่ฝันแล้ว สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ ไว้ก็คือว่า สอบติดราชการบัญชีแรก รีบแก้บนให้เสร็จและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปบรรจุ         การบรรจุเข้ารับราชการนั้นๆ มีหลายๆ สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อได้ว่าดวงคืออีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการได้รับราชการ เมื่อจังหวะและทุกอย่างลงตัวแล้วและการที่เรา สอบติดราชการบัญชีแรก นั้นยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จที่เราได้เพียรทำมาเป็นเวลาที่นานแสนนาน การเตรียมตัวสอบราชการ เราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจลงไปนั้น มันได้สัมฤทธิ์ผลแล้ว         สอบติดราชการบัญชีแรก ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,
สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานราชการบางอย่างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นถึงดำเนินการได้

การปฏิบัติ งานราชการ นั้นบางภารกิจเราไม่สามารถปฏิบัติได้เลย อาจต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน ในที่นี้จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีกฎหมายรองรับให้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งเราได้สรุป ไว้ใน สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี         สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บางภารกิจต้องมีการกระทำเช่นนี้ เนื่องมาจากการกระทำเพื่อคานอำนาจกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระดับหน่วยงานเกิดขึ้นก่อน การจะกระทำอะไรจึงต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุญาตอีกหน่วยงานหนึ่งก่อน และเมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้ดำเนินการต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,