Breaking News
กระจายอำนาจการตัดสินใจ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานราชการ

เมื่อได้มีการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานเป็นได้ด้วยความรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด ระบบราชการต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เห็นหรือไม่ครับว่า หน่วยงานของรัฐก็พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจำ เพราะไม่ใช่แค่ประชาชนเบื่อนะครับ แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีความเบื่อเช่นกัน ถ้าขั้นตอนนั้นยุ่งยากซับซ้อนเกินไป กระจายอำนาจการตัดสินใจ บริการเพื่อความเป็นเลิศแก่ประชาชน สะดวกและรวดเร็ว กระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นหน่วยงานราชการได้พยายามสร้างนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อมาบริการประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน

        เชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อนๆ ต้องเคยได้ไปใช้บริการหน่วยงานราชการ กันอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็จะมีขั้นตอนมากมายให้เราได้ปฏิบัติตามจนกว่าจะสำเร็จในแต่ละเรื่องก็ต้องใช้เวลาไปเป็นวัน หรือถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ และแน่นอนว่าการบริการที่ล่าช้า ขั้นตอนมากมายนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับบริการที่ล่าช้าแล้ว ยังสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ประจำ และทุกคนก็หวังว่าขั้นตอนที่มากมายนั้นจะสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้บ้างไหม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน         ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเบื่อที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำนะครับ แต่หน่วยงานราชการนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันปัญหาขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นก็ถูกปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ดังตามความในมาตรา 27 การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ที่ต้องให้มีการกระจายอำนาจนั้นก็เพื่อความสะดวก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,