Breaking News
วิธีทำอุปมา อุปมัย

วิธีทำอุปมา อุปมัย เทคนิคการคิดวิเคราะห์ข้อสอบก.พ. ให้ได้คะแนนเต็ม

จะเห็นได้ว่าแนวข้อสอบนั้นเราทำมากันหลายข้อแล้ว ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีความแตกต่างกัน เราจึงต้องทำการศึกษาไว้หลายๆ วิธี เพื่อให้เราไปเจอในห้องสอบเราจะได้รู้ วิธีทำอุปมา อุปมัย ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเก็บคะแนนแนได้นั่นเอง หินงอก : หินย้อย ก. หล่น : หาย ข. พุ่ง : ตก ค. พอง : ขยาย ง. ลีบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,