Breaking News
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบแบบเจาะลึก ที่หาทีไหนไม่ได้

หากต้องการ โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว เพราะเว็บนี้คือแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการสอบราชการไว้ที่นี่หมดแล้วแบบไม่หวง อยากได้อะไรก็เอาไปได้หมดเลย 124) ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสังเขป ก. รับคําขอ ยื่นคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ข. ยื่นคําขอ รับคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ค. แนะนํา ยื่นคําขอ รับคําขอ พิจารณา เปิดเผย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. พรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานที่สอดคล้องต้องลดรายจ่ายลง

ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีแผนงาน โครงการที่คล้ายคลึงกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น งานบริการสาธารณะที่จัดให้บริการแก่ประชาชนนั้น แต่ดันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่วยงานราชการ อื่นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ทำเรื่องทำแผนการลดรายจ่ายโดยมีเนื้อหารายละเอียดที่จะระบุถึงการลดรายจ่ายลง ในกิจการงานสาธารณะแก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ได้ทราบถึง นี่แหละครับ ทำไมเราถึงต้อง สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. มันจะมีข้อมูลซ้ำๆ ที่จะทำให้เราสับสนในการจำของเราได้ สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. อธิบายความหมายตามตัวบทกฎหมาย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า งานบริการสาธารณะบางอย่างของหน่วยงานๆ หลายๆ ที่ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,,
แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้(๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า(๒) การกำหนด แผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของภารกิจ (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนร่วมราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก.พ.ร.กำหนด(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติราชการ เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,