ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
การพัฒนาประเทศไทย

สรุป หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ การอุปถัมภ์ศาสนา

เนื้อหาออกข้อสอบบ่อย รัฐธรรรมนูญ 2560 จุดจำและสรุปย่อ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อธิบายความตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ คือแผนที่คณะรัฐมนตรีใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะมีกรอบของระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
การจัดการศึกษาของไทย

สรุป หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ การจัดการศึกษาของไทย

มาตรา 54 หน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ของรัฐต้องดําเนินการให้เด็ก (เฉพาะเด็กไทย) ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอธิบายความตามกฎหมาย เรียนฟรี 12 ปีนั้นคือการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล 3 ปี ระดับประถมศึกษ 6 ปี คือ ป.1 – ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเตรียมสอบราชการ เน้นจุดจำและนำไปสอบ สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560– เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20– จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557– โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...
Posted in Uncategorized, การสอบราชการTagged ,,