Breaking News
สรุปสอบก.พ.

สรุปสอบก.พ. ทำโน้ตย่อ ติดฝาผนังและทุกที่ เพื่อเตือนความจำก่อนสอบ

สรุปสอบก.พ. ทำโน้ตย่อสำคัญไฉน สมัยนี้สื่อการสอบราชการมีมากมายให้เราเลือกสรรชนิดที่ว่าสามารถเลือกได้เหมือนของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเลยทีเดียว แต่จะมีสักกี่สื่อที่ติวสอบราชการ เพื่องานราชการ ที่เราต้องการนั้นจะได้ตรงเป้าตรงจุดมากที่สุด และเหมาะกับเรามากที่สุด         สรุปสอบก.พ. ไม่มีตำราไหนที่จะสรุปและตรงใจที่สุดเท่ากับเราทำสรุปโน้ตย่อไว้เองครับ เพราะฉะนั้นแล้ว หันกลับมาจับปากกา ขุดปากกาไฮไลท์หลากสีสัน แล้วมาโน้ตย่อสรุปเนื้อหาเป็นแบบฉบับของเราเองกันดีกว่าครับ         การทำสรุปโน้ตย่อ สรุปสอบก.พ. จะทำให้เราจำได้แม่นขึ้น จำได้อย่างแม่นยำ เพราะมันผ่านสมองของเรามาแล้วครับ ทุกอย่างที่ผ่านตาเรา แล้วเราทำการโน้ตย่อไว้จะทำให้เราคุ้นเคยกับเนื้อหาที่ใช้สอบมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเรานำสิ่งที่โน้ตไว้มาทบทวนตลอดเวลา จะทำให้เราจำเนื้อหาในส่วนนั้นได้ดีทีเดียว สรุปสอบก.พ. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,
ปฏิรูปประเทศไทย

การปฏิรูประเทศไทย หมวด 16 รัฐธรรมนูญ 60

การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ มาตรา 257   การปฏิรูปประเทศ ตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) การปฏิรูประเทศ ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) การปฏิรูประเทศ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ (3) การปฏิรูประเทศ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
การพัฒนาประเทศไทย

สรุป หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ การอุปถัมภ์ศาสนา

เนื้อหาออกข้อสอบบ่อย รัฐธรรรมนูญ 2560 จุดจำและสรุปย่อ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อธิบายความตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ คือแผนที่คณะรัฐมนตรีใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะมีกรอบของระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
การจัดการศึกษาของไทย

สรุป หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ การจัดการศึกษาของไทย

มาตรา 54 หน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ของรัฐต้องดําเนินการให้เด็ก (เฉพาะเด็กไทย) ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอธิบายความตามกฎหมาย เรียนฟรี 12 ปีนั้นคือการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล 3 ปี ระดับประถมศึกษ 6 ปี คือ ป.1 – ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเตรียมสอบราชการ เน้นจุดจำและนำไปสอบ สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560– เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20– จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557– โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,