Breaking News
สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานราชการบางอย่างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นถึงดำเนินการได้

การปฏิบัติ งานราชการ นั้นบางภารกิจเราไม่สามารถปฏิบัติได้เลย อาจต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน ในที่นี้จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีกฎหมายรองรับให้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งเราได้สรุป ไว้ใน สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี         สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บางภารกิจต้องมีการกระทำเช่นนี้ เนื่องมาจากการกระทำเพื่อคานอำนาจกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระดับหน่วยงานเกิดขึ้นก่อน การจะกระทำอะไรจึงต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุญาตอีกหน่วยงานหนึ่งก่อน และเมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้ดำเนินการต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,