Breaking News
สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

(2) สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา ภายในดังกล่าว สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการวันนี้ สรุปความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่ง สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้นั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,