Breaking News
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,