ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นิยามคำศัพท์ที่ควรจำให้แม่น

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการจำง่ายๆ ประโยชน์ สำฤทธิ์ ประสิทธิ ขั้นตอน ปรับปรุง อำนวย ประเมิน “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา “ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ข้อสอบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แนวข้อสอบ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้เมื่อใด เทคนิคการจำนำไปใช้สอบ

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกา นี้ให้ใช้บังคับ ใช้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อธิบาย พ.ร.ฎ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ข้อสอบจะออกเป็นสองลักษณะ คือ ถามวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับ ถามวันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันถัดจากวันประกาศใช้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรา ๓/๑ วรรคสาม ได้บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี และ มาตรา ๓/๑ วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตรา พระราชกฤษฎีกากำหนด  (ตรงนี้แหละ ที่เป็นที่มาของการตรา หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ขึ้นไงละครับผม) หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ใน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เนื้อหาสรุป ฉบับไว้สอบราชการ

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี มีต้นกำเนิดจากกฎหมายใด ไปดูกัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓/๑ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
วันสอบก.พ.63

วันสอบก.พ.63 ประกาศแล้ว เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนลงสนามจริง

      หลังจากที่สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หน่วยงานต่างๆ ก็ทยอยเปิดสอบกันอย่างหนาแน่นทีเดียว แต่สำหรับผู้ยังไม่ผ่านการสอบของ ก.พ. นั้น ก็ต้องสอบ ก.พ. ให้ผ่านก่อนถึงจะไปสอบภาค ข. ได้ และในวันนี้ สำนักงานก.พ. ก็ได้ประกาศ วันสอบก.พ.63 ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว วันสอบก.พ.63 กำหนดการเป็นอย่างไร ติดตามกันได้เลยครับ ภาค ก. พิเศษ         ภาค ก. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบ “บริหารราชการแผ่นดิน” 2534 6

เจาะลึกแนวข้อสอบ พรบ.”บริหารราชการแผ่นดิน” 2534 49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว) ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก จ.  ถูกทุกข้อ 50.  ตามกฎหมายระเบียบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ีราชการ

เลือกกรมที่ใช่ อยู่แล้วสบายใจ เมื่อสอบ “ราชการ” ติดหลายบัญชี

ปัญหาของคนสอบ “ราชการ” ติดหลายบัญชี ไม่รู้จะเลือกที่ไหนดี หลังจากที่เราทำการสอบ สู้ฟันฝ่าสอบ ราชการ จนติดขึ้นบัญชีแล้ว บางคนก็ได้รับการบรรจุในรอบแรกตามกรอบประกาศที่ได้หน่วยงานของรัฐนั้นได้ประกาศไว้ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องรอให้การเรียกบรรจุรอบถัดไปนั้นให้มาถึงในเวลาอันใกล้ ช่วงเวลานั้นผมในฐานะผู้มีประสบการณ์และผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วเข้าใจถึงหัวอกคนที่นับวันคือรอคอย ตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบเว็บหลักของกรมกันตลอดเวลาเลยครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆ ของบัญชี ในที่นี่ผมขอประมาณการโดยส่วนใหญ่ ขอให้อยู่ในลับไม่เกิน 50 ท่านจะมีโอกาสได้บรรจุเป็นข้า ราชการ หรือถ้าไม่ได้บรรจุเป็นข้า ราชการ ในกรมที่เราได้สอบไปนั้น ก็อาจมีการยืมบัญชีกันเกิดขึ้น ยืมบัญชีผู้สอบแข่งขัน “ราชการ” ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
อนุกรม

อนุกรม บวกด้วยค่าไม่คงที่ อีกรูปแบบหนึ่งที่มีในโจทย์ ก.พ.

เรียนรู้วิธีการหาคำตอบ เรื่อง อนุกรม การบวกด้วยค่าไม่คงที่ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเรื่อง อนุกรม การบวกด้วยค่าคงที่ ที่ผ่านมา พอจะนึกออกหรือเก็ทกันบ้างหรือเปล่าครับว่าแนวทางหรือลักษณะของข้อสอบจะออกมาในรูปแบบใด หากพอมองภาพออกแล้ว เราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องถัดไป เพราะต้องบอกก่อนว่า เรื่องอนุกรม นั้นก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ใช้ สอบก.พ. และเราต้องสอยคะแนนในจุดนี้ให้ได้ครับ เราไปเรียนรู้กับ อนุกรม บวกด้วยค่าไม่คงที่กันเลยดีกว่า อนุกรม บวกด้วยค่าไม่คงที่ ฝึกทำโจทย์อนุกรม พิชิตก.พ.          ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
อนุกรม

สรุป “อนุกรม” ใช้สอบก.พ.63 มีกี่แบบอะไรบ้าง

เทคนิคทำข้อสอบ “อนุกรม” เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน หลังจากที่เราศึกษาถึงอนุกรมเบื้องต้นแล้ว ว่ามีที่มาอย่างไร เราจะได้จับจุดได้ว่า การทำข้อสอบ อนุกรม ใช้สอบ ก.พ.63 นั้นเขาทำกันอย่างไร ซึ่งที่แน่ๆ จะไม่เหมือนอนุกรมสมัยที่เราเรียนมัธยมอย่างแน่นอน         วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ หนึ่งในรูปแบบของอนุกรม ใช้สอบ ก.พ.63 นั่นคือ อนุกรม การบวก อนุกรมการบวก ค่าคงที่เพิ่มขึ้นที่เดาได้ไม่ยาก อนุกรม การบวกนี้จะมีข้อสังเกตให้เราได้จับทางของข้อสอบได้คือ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,