Breaking News
สอบถามหน่วยงานราชการ

สอบถามหน่วยงานราชการ ต้องตอบกลับภายใน 15 วัน เมื่อประชาชนหรือหน่วยงานรัฐสอบถาม

สอบถามหน่วยงานราชการ ส่วนราชการเมื่อได้รับการติดต่อสอบถามจากประชาชนหรือหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้องตอบหรือแจ้งให้ผู้ที่สอบถามนั้นทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลา สอบถามหน่วยงานราชการ สมัยนี้มีหลายช่องทางให้ตอบคำถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น         สอบถามหน่วยงานราชการ การดำเนินการบางอย่างบางเรื่องต้องมีส่วนที่คอยตอบคำถามประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของตน ถามว่าเราจะถามเรื่องอะไรได้บ้าง ก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับ เช่นการ สอบถามข้อมูลประวัติการรักษาของเราเอง ซึ่งเป็นประวัติของเรา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้ประวัติการรักษา เพื่อให้เรานำไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องกำหนดเช่นนี้เพราะว่า หากปล่อยปะละเลยไปก็จะทำให้หน่วยงานราชการเชื่องช้า ไม่ทำงานตามเวลากำหนด จึงต้องกำหนดไว้ว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,