Breaking News
จัดทำแผนภูมิขั้นตอน

จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน

มาตรา ๒๙ ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนซึ่งจะบอกได้ว่า ไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพราะหน่วยงานราชการทุกคนต้องทำงานเพื่อบริการประชาชนอยู่แล้ว หรือหากประชาชนมาติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน เพื่อความกระจ่างในการบริการประชาชน รับรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็ว จัดทำแผนภูมิขั้นตอน การจัดทำแผนภูมินั้นถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะภารกิจของงานราชการแต่ละที่นั้นจะไม่เหมือนกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำไว้ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้รับทราบว่าภารกิจหรือขั้นต้อนที่ประชาชนต้องมาติดต่อนั้นต้องมีขั้นตอนอย่างไร ทำอย่างไร มีเวลาเท่าใดซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าใด เพื่อที่จะประมาณการได้ว่า จะต้องใช้เวลากี่นาที ไม่เช่นนั้นแล้วหน่วยงานราชการอาจต้องโดนร้องเรียนเพราะไม่มีเวลาชัดเจนที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ การ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,