Breaking News
การปรับปรุงกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย หน่วยงานของรัฐสอดส่องดูแลช่วยกันปรับปรุงรัฐแนวใหม่

การปรับปรุงกฎหมาย ไม่เพียงแต่หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้สำรวจตรวจสอบ หรือประชาชนจะเป็นผู้แสดงความคิดความเห็นไปสำหรับการปรับปรุงเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ยังคอยสอดส่องดูแล นั่นก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการประชาชน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ และมองแล้วเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดำรงชีวิตของประชาชนนั้น ก็ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนะต่อส่วนงานราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ อีกหนึ่งตัวอย่างที่พอจับต้องได้         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน

        เชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อนๆ ต้องเคยได้ไปใช้บริการหน่วยงานราชการ กันอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็จะมีขั้นตอนมากมายให้เราได้ปฏิบัติตามจนกว่าจะสำเร็จในแต่ละเรื่องก็ต้องใช้เวลาไปเป็นวัน หรือถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ และแน่นอนว่าการบริการที่ล่าช้า ขั้นตอนมากมายนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับบริการที่ล่าช้าแล้ว ยังสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ประจำ และทุกคนก็หวังว่าขั้นตอนที่มากมายนั้นจะสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้บ้างไหม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน         ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเบื่อที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำนะครับ แต่หน่วยงานราชการนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันปัญหาขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นก็ถูกปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ดังตามความในมาตรา 27 การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ที่ต้องให้มีการกระจายอำนาจนั้นก็เพื่อความสะดวก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. พรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานที่สอดคล้องต้องลดรายจ่ายลง

ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีแผนงาน โครงการที่คล้ายคลึงกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น งานบริการสาธารณะที่จัดให้บริการแก่ประชาชนนั้น แต่ดันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่วยงานราชการ อื่นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ทำเรื่องทำแผนการลดรายจ่ายโดยมีเนื้อหารายละเอียดที่จะระบุถึงการลดรายจ่ายลง ในกิจการงานสาธารณะแก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ได้ทราบถึง นี่แหละครับ ทำไมเราถึงต้อง สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. มันจะมีข้อมูลซ้ำๆ ที่จะทำให้เราสับสนในการจำของเราได้ สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. อธิบายความหมายตามตัวบทกฎหมาย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า งานบริการสาธารณะบางอย่างของหน่วยงานๆ หลายๆ ที่ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,,