Breaking News
เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ปรับความคิด ปรับวิธีอ่านหนังสือสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ในบทความที่แล้วที่เราวิเคราะห์กันว่า การศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดการสอบไม่ครบถ้วน ไม่แน่นพอต่อการจะสอบให้ผ่าน 60% นั้น ยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณากันอีกมาเลยทีเดียว ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยหละครับ เนื่องด้วยในปีนี้ เนื้อหาสอบก.พ. มีกฎหมายมาปะปนด้วย เนื้อหาสอบราชการ วางแผนการอ่านหนังสือสอบราชการ วางแผนผ่านหนังสือสอบ เตรียมตัวสอบก.พ.64  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,