Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด

54) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน และยื่นคําอุทธรณ์ผ่าน ก. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ค. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ง. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข่าวราชการเปิดสอบ เปิดสอบหน่วยงานราชการ 55) ผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย ยกเว้นข้อใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,