Breaking News
เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ

เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ กําหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยแยกตามประเภท ดังนี้ (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครบ 75 ปี (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,