Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แบบเจาะลึก เน้นทุกประเด็น ที่ออกสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรานั้นได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบเกือบทุกสนามเช่นกัน เพราะว่า นี่ถือเป็นกฎหมายในการทำงานเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วย 118)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยตําแหน่งรวมประธานมีทั้งสิ้นกี่คน ก. 13 ข. 14 ค. 15 ง. 17 119)ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยมีกี่ข้อ ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก. ตรวจดู ข. ตรวจดู ขอสําเนา ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ 25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,