ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการกันเถอะ

สวัสดีครับเพื่อนๆ อีกไม่กี่ข้อเราก็จะจบเรื่อง แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กันแล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆ ตั้งใจฝึกปฏิบัติที่จะทำข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบนี้ให้มากๆ 86) ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ค. รัฐมนตรีรักษาการ ง. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 87) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกี่คน ก. 7 ข. 11 ค. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด

54) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน และยื่นคําอุทธรณ์ผ่าน ก. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ค. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ง. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข่าวราชการเปิดสอบ เปิดสอบหน่วยงานราชการ 55) ผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย ยกเว้นข้อใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน **สรุป** พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ถ้าเราเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ไม่จัดข้อมูลไม่ให้ตรวจดูไม่จัดหา ปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ฯลฯ ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 60 วัน แต่ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบ

1) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศวันที่เท่าใด ก. สามสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ข. หกสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560 ค. เก้าสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ง. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และประกาศวันที่ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,