ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน **สรุป** พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ถ้าเราเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ไม่จัดข้อมูลไม่ให้ตรวจดูไม่จัดหา ปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ฯลฯ ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 60 วัน แต่ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบ

1) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศวันที่เท่าใด ก. สามสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ข. หกสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560 ค. เก้าสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560 ง. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และประกาศวันที่ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,