Breaking News
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำ เพื่อเป็นแนวในการทำข้อสอบกันแล้ว อย่างไรแล้วลองไปทำดูกันได้เลยครับ 13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ ตามมาตรา 6 ก. จัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ง. ถูกทุกข้อ หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 14) ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,