Breaking News
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบแบบเจาะลึก ที่หาทีไหนไม่ได้

หากต้องการ โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว เพราะเว็บนี้คือแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการสอบราชการไว้ที่นี่หมดแล้วแบบไม่หวง อยากได้อะไรก็เอาไปได้หมดเลย 124) ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสังเขป ก. รับคําขอ ยื่นคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ข. ยื่นคําขอ รับคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย ค. แนะนํา ยื่นคําขอ รับคําขอ พิจารณา เปิดเผย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร 39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,