Breaking News
โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,