Breaking News
แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณ

แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณ หาแนวข้อสอบ งานสารบรรณได้ที่นี่เลย

หนังสือที่ทำหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ก็อย่างเช่นหนังสือรับรองนะครับ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึกหนังสืออื่น แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณ  หนังสือรับรองเนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่ารูปถ่ายเนี่ยให้ติดขนาดเท่าไหนให้ติดขนาดไหนติดบริเวณไหนครับลักษณะจะออกไปหลักหลายซึ่งเราก็ต้องอ่านเน้นย้ำจุดตรงนี้ไว้นะครับเน้นตรงนี้ไว้เลย ประมาณครับมีเรื่องของหนังสือเวียนหนังสือเวียน ก็คือหนังสือที่มีผู้รับหลายๆคนแล้วก็เป็นข้อความที่มีใจความเดียวกันเรื่องเดียวกันเวียนไปให้หลายๆ งานราชการ สมมติมีหน่วยงานย่อยลงไปอีกสิบหน่วยงานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่ออกหนังสือไปหาหน่วยงานเหล่านี้ก็จะใช้หนังสือเลขเดียวกันก็จะเป็นเลขเวียน แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณคือใช้ตัวนำหน้านะครับจะเป็นประมาณนี้การจะถามว่าหนังสือที่มีผู้รับเป็นจำนวนมากมีแต่ความเดียวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนังสืออะไรหรือเรียนเนี่ย ใช้พยัญชนะตัวใดในการกำหนดเลขหนังสือนะครับ แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณ หาแนวข้อสอบ งานสารบรรณ ข้อสอบงานสารบรรณ เตรียมตัวสอบงานราชการ แจกแนวข้อสอบงานสารบรรณในการออกเลขหนังสือ เอามาครับที่ออกข้อสอบประจำเลยอันนี้ดอกจันไว้เลยนะครับหลายๆตัวนะครับความเร็วมี 3 ประเภท 3 ชั้นนะครับมีด่วนด่วนมากแล้วก็ด่วนที่สุดคำถามมันก็จะออกได้  2  ลักษณะนะครับเช่นอาจซ้ำแบ่งแบ่งเป็นประเภทนะครับคำตอบเป็น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบ

โหลดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร มีไว้สอบได้แน่ชัวร์

หากคุณได้ลองอ่านบทความอื่นๆ ที่ผมได้พยายามถ่ายทอดไปแล้วนั้น และอยากนำไปอ่านเพิ่มเติม เพียงคุณ โหลดแนวข้อสอบ ตรงนี้เก็บไว้ก็สบายหายห่วงแล้ว โหลดแนวข้อสอบหมวด 7 บทกําหนดโทษ 113)ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทกําหนดโทษตามมาตรา 40 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท ข. จําคุกไม่เกินสามเดือนและปรับไม่เกินห้าพันบาท ค. จําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน 114)ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดในมาตรา 20 ต้องระวางโทษในอัตราใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,