Breaking News

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เจาะลึกแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

66.  “หัวหน้าคณะผู้แทน” ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

ค.  กระทรวงกลาโหม

ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

จ.  กระทรวงพาณิชย์

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

จ.  ไม่มีข้อใดถูก

68.  ตาม ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

ก.  จังหวัด อำเภอ

ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

จ.  ไม่มีข้อใดถูก

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

69.  ตาม ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตารางเมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย

ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด

ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

ก.  จังหวัด

ข.  กลุ่มจังหวัด

ค.  อำเภอ

ง.  ก และ ข

จ.  ถูกทุกข้อ

71. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด

ข.  สภาจังหวัด

ค.  คณะกรรมการจังหวัด

ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

จ.  ค และ ง

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

ก.  6 ข้อ

ข.  7 ข้อ

ค.  8 ข้อ

ง.   9 ข้อ

จ.  5 ข้อ

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

จ.  ข และ ง กล่าวผิด

74.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

จ.  ก ข และ ค

เฉลย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

1.  จ. 21.  ค41.  ก61.  ค
2.  ง. 22.  ค  42.  ก62.  ข
3.  ง 23.  ข 43.  ก63.  ง
4.  ค 24.  ง  44.  จ64.  ค
5.  จ 25.  ง   45.  ค65.  จ
6.  ก 26.  จ  46.  ข66.  ข
7.  ก 27.  ค 47.  ค67.  ง
8.  ข28.  ง 48.  ข68.  ก
9.  จ 29.  ก  49.  ค69.  ง
10.  ข 30.  ง50.  ง70.  ง
11.  ข 31.  จ51.  ก71.  ค
12.  ง32.  จ52.  ก72.  จ
13.  จ33.  ง53.  จ73.  จ
14.  จ34.  ง54.  ง74.  ข
15.  ก 35.  จ55.  ก
16.  ง 36.  ข56.  ง
17.  ง 37.  จ57.  ง
18.  ค 38.  ข58.  ง
19.  จ 39.  ก59.  ก
20.  ค40.  ค60.  ข

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย และ ข่าวราชการ ที่คุณไม่ควรพลาด