ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการ หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย แนวข้อสอบราชการวันนี้ แนวข้อสอบวันนี้ มีมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกแล้วครับ 42) มาตรา 14 บัญญัติว่าอะไร ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ ค. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจะเปิดเผยมิได้ ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้ 43) ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก ได้ ยกเว้นข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร 39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ เป็นแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมาให้คุณได้ลองทำแบบฝึกหัด เสมือนว่าทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพราะทุกข้อที่ตั้งโจทย์มานั้น ก็ตั้งมาจากตัวบทกฎหมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกัน ซึ่งยังมีเนื้อหาอีกมากที่สามารถทำตามได้ 36) ในกรณีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของงานราชการตามมาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ให้หน่วยงาน ของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ก. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง ข. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนสาขา ค. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ง. ถูกทุกข้อ ว่าง่ายๆ สำหรับข้อนี้ก็คือ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ส่วนในความครอบครองดูแลของใคร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก. ตรวจดู ข. ตรวจดู ขอสําเนา ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ 25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด สรุปพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน **สรุป** พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ถ้าเราเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ไม่จัดข้อมูลไม่ให้ตรวจดูไม่จัดหา ปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ฯลฯ ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการต้องพิจารณาภายใน 30 วัน แต่ให้ขยายเวลาได้แล้วไม่เกิน 60 วัน แต่ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารสรุปแบบเร่งรัด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป เพื่อคนสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร 4. ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป  ในส่วนนี้ต้องขออธิบายว่าที่ต้องระบุว่า เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น ต้องมีเป็นข้อจำกัดไว้เพราะจะมีประชาชนบางส่วนที่ขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น พรบ.ข้อมูลข่าวสารแบบสรุป ฉบับอ่านสอบราชการ สำหรับคนรีบ คนเร่ง คนรน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบราชการ แนวข้อฉบับรีบอ่านสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบฉบับสรุป เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทดลองทำกัน เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับงานราชการ 18) ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ก. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ข. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) ค. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ ง. ถูกทุกข้อ 19) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำ เพื่อเป็นแนวในการทำข้อสอบกันแล้ว อย่างไรแล้วลองไปทำดูกันได้เลยครับ 13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ ตามมาตรา 6 ก. จัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ง. ถูกทุกข้อ หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 14) ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,