Breaking News

การสอบเข้ารับราชการ

สวัสดีครับ ผู้สนใจ การสอบเข้ารับราชการ ทุกท่าน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การสอบราชการของผมรวมถึง ประกาศรับสมัครงานราชการ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจ
Posted in การสอบราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี ง.  ข้อ ข. และ ค. จ.  ข้อ ก. และ ค.    ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติ ข.  พระราชกฤษฎีกา ค.  พระราชกำหนด ง.  กฎกระทรวง จ.  ระเบียบกระทรวง    กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติๆ ข. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ ง.  ข้อ ก. และ ข. จ.  ข้อ ก. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 6

จังหวัดหนึ่ง ให้มี “คณะกรมการจังหวัด” ทำหน้าที่ 1) เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และให้ สอดคล้อง 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน / ปลัดจังหวัด / อัยการจังหวัด / ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

* “สำนักเลขานุการกรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกหน้าที่เป็นของกองใด โดยเฉพาะ       ให้ “เลขานุการกรม” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “สำนักงานเลขานุการกรม” * กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตรา “พระราชกฤษฎีกา” แบ่งท้องถิ่นออกเป็นเขต ให้มี “หัวหน้าส่วนราชการประจำเขต” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับนโยบายและคำสั่งกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ ทางวิชาการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจำ ใน “สำนักนายกรัฐมนตรี” กำหนดแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและลำดับความสำคัญ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี 2)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน  “สำนักนายกรัฐมนตรี” รองจาก นายกรัฐมนตรี                            ยกเว้น ข้าราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” 3)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ข้าราชการทางการเมือง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ /                      สำนักงบประมาณ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ — >    ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” “นายกรัฐมนตรี” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

ส่วนที่  1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                                              *  ให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 1)  สำนักนายกรัฐมนตรี ( มีฐานะเป็นกระทรวง ) 2)  กระทรวง หรือทบวง ซึ่งมีฐานเทียบเท่ากระทรวง                          มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” 3) ทบวง — > ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือสังกัดกระทรวง 4)  กรม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,