Breaking News

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานราชการบางอย่างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นถึงดำเนินการได้

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

การปฏิบัติ งานราชการ นั้นบางภารกิจเราไม่สามารถปฏิบัติได้เลย อาจต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน ในที่นี้จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีกฎหมายรองรับให้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งเราได้สรุป ไว้ใน สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

        สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บางภารกิจต้องมีการกระทำเช่นนี้ เนื่องมาจากการกระทำเพื่อคานอำนาจกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระดับหน่วยงานเกิดขึ้นก่อน การจะกระทำอะไรจึงต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุญาตอีกหน่วยงานหนึ่งก่อน และเมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้ดำเนินการต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน

        สรุปเนื้อหาพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ในส่วนนี้ต้องขอย้ำกับเพื่อนๆ ผู้อ่าน ณ ที่นี้ว่า ตัวเลข 15 วันมาปรากฏให้เห็นอีกแล้วนะครับ เราจะหนีไม่พ้นเลยกับตัวเลขเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแล้ว  เราต้องจำให้ได้นะครับ แยกส่วนประสาทให้ออกว่าข้อไหนควรทำอะไร และจำอะไร วันและระยะเวลาที่ได้ให้พิจารณานั้นต้องใช้กี่วัน

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี หน่วยงานที่มีอำนาจพิจาณาอนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

        สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี กรณีที่หน่วยงานมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขั้นตอนการปฏิบัติต้องใช้เวลาเกิน 15 วันตามที่ได้กำหนดไว้ ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาตต้องแจ้งหน่วยงานนั้นๆ ให้ทราบว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใด เพราะการที่ติดขัดอยู่ในขั้นตอนใด หากเราไม่แจ้งกลับไป ก็จะทำให้งานนั้นเกิดการชะงักได้ในที่สุด งานจะไม่ต่อเนื่องและไม่สำเร็จในที่สุด

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี สรุปกฎหมายสอบราชการ

        สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี และหากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่อนุญาตไม่ดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วันก็แล้ว ในส่วนที่สองที่มีระยะเวลาเกิน 15 วัน ก็ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานนั้นๆ ทราบ หากเกิดความเสียหายขึ้น จะถือว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อนุญาตได้กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่หากพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้านั้นไม่ได้เกิดจากความผิดของตอนนั่นเอง

ติดตามเราได้เสมอง เว็บเพื่อนสอบราชการ ได้ตลอดเวลา หากท่านไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญ