ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ เป็นแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมาให้คุณได้ลองทำแบบฝึกหัด เสมือนว่าทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพราะทุกข้อที่ตั้งโจทย์มานั้น ก็ตั้งมาจากตัวบทกฎหมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกัน ซึ่งยังมีเนื้อหาอีกมากที่สามารถทำตามได้ 36) ในกรณีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของงานราชการตามมาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ให้หน่วยงาน ของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ก. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง ข. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนสาขา ค. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ง. ถูกทุกข้อ ว่าง่ายๆ สำหรับข้อนี้ก็คือ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ส่วนในความครอบครองดูแลของใคร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

งานราชการ ในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ เช่นการขอข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เราต้องการ หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เว้นแต่ข้อมูลนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จะให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็นก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน         เปิดเผยข้อมูลงานราชการ ในบางเรื่องจะไม่สามารถขอแทนกันได้ หรือเราอยากจะไปรู้เรื่องของใครก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข้อมูลของเราก็ไม่สามารถขอได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วจะขอแบบมั่วซั่วก็ไม่ได้นะเช่นกัน         ข้อสอบ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
ทดลองทำข้อสอบก.พ.

ทดลองทำข้อสอบก.พ. แบบฝึกหัดก.พ. การทำข้อสอบก.พ. ล่าสุด

ทดลองทำข้อสอบก.พ. เพื่อนๆ ยังพอมีเวลาที่จะได้ทดสอบ ทดลอง ลองผิดลองถูกกันได้ในเวลานี้ แต่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว ไปทดลองทำข้อสอบก.พ. กันได้เลยครับ การยุบอำเภอ ทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด ก. กฎกระทรวง ข. พระราชบัญญัติ ค. พระราชกฤษฎีกา ง. พระราชกำหนด เฉลย ค.พระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อ กระทรวง กรม จังหวัดทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ตัดโลกโซเชียลช่วงสอบราชการ

ตัดโลกโซเชียลช่วงสอบราชการ หักห้ามใจตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต

        เชื่อว่าหลายคนกำลังขยันขันแข็งกับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบก.พ.ที่จะถึงในเร็ววันนี้กันเป็นแน่ แต่ระหว่างการอ่านหนังสือนั้น เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้าสมองอย่างมาก เราก็ต้องแวะไปหาสิ่งบันเทิงใจ ให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้าง แต่เชื่อไหมครับว่าเราจะมีข้ออ้างตลอดว่าเสร็จพาทนี้แล้วเราก็จะได้เล่นโทรศัพท์แล้ว และเมื่อเล่นไปสักพักก็จะเพลิน จนลืม ตัดโลกโซเชียลช่วงสอบราชการ         การ ตัดโลกโซเชียลช่วงสอบราชการ นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะในชีวิตประจำวันของทุกคนสมัยนี้ล้วนติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตกันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG Twitter หรือการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงกันง่ายขึ้น ยิ่งในช่วงสอบแบบนี้เหมือนโชคชะตาเล่นตลก จะมีงานเข้ามารัวๆ แบบไม่ยั้งเลยทีเดียว ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
รวมมิตรข้อสอบก.พ.

รวมมิตรข้อสอบก.พ. รวบรวมข้อสอบก.พ.ที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

รวมมิตรข้อสอบก.พ. ได้พยายายามรวบรวมข้อสอบก.พ. มาให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ลองหัดทำ ฝึกลองทำผิดทำถูก สามารถทดลองทำข้อสอบก.พ. ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รัฐธรรมนูญ60 ที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนั้น ให้เพื่อนๆ ได้ลองทดสอบก่อนสอบจริงกันได้แล้วที่นี่ครับ         10. หน่วยงานใดรับผิดชอบงานทั่วไปในกรม         ก. สำนักงานอธิบดี         ข. สำนักงานปลัดกรม         ค. สำนักงานเลขานุการกรม         ง. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
สอก.พ.ปีนี้63

สอบก.พ.ปีนี้63 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อ และบริการประชาชน

เชื่อว่าหลายท่านคงได้เคยไปใช้บริการสถานที่ราชการกันอยู่บ้างแล้วนะครับ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ชีวิตของเราจะต้องได้ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และการไปติดต่อราชการแต่ละครั้ง ก็อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน ทำให้เราต้องเสียเวลาไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าอาจจะต้องลางานกันไป เพื่อไปติดต่อธุระทางราชการเลยหละครับ และมาในข้อนี้ สอบก.พ.ปีนี้63 ผมได้มีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากทุกๆ ท่านครับ         สอบก.พ.ปีนี้63 ในข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการบริการงานภาคราชการของหน่วยงานราชการ ในข้อนี้ผมต้องขอยอมรับตรงๆ ว่าไม่สามารถจำโจทย์ได้แม่นซะทีเดียว แต่ก็พอนึกคำถามที่เกี่ยวกับข้อนี้ได้อยู่ครับ         ลดขั้นตอนปฏิบัติงานราชการ จะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการทำงาน สอบก.พ.ปีนี้63 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,
สรุปย่อข้อสอบก.พ.

สรุปย่อข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ หางานราชการ

สำหรับข้อต่อไปนั้น เราไปเรียนรู้ข้อสอบในมิติที่หลากหลายกันบ้างดีกว่าครับ เคยคุ้นไหมครับที่นายกรัฐมนตรีของเราได้พูดเสมอว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นคืออะไร แล้วก็อธิบายให้เราฟังมาตลอดตามสื่อต่างๆ สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นกันครับ         จากเดิมที่เราได้ทำการศึกษาพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไปแล้วนั้น สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน         การบริหารราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น เพื่อปรับปรุงระบบราชการที่มีความล่าช้าในบางขั้นตอน หรือบางกิจกรรม รัฐบาลได้ให้โจทย์ท้าทายใหม่สำหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว สำนักพัฒนารัฐบาดิจิทัล (องค์การมหาชน) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบก.พ.ที่เน้นจุดออกสอบ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบก.พ.

งานราชการ ด้วยการบริหารราชการนั้นหากมองในภาพกว้างๆ นั้น ก็เป็นองค์กรหลักสำคัญของประเทศ ที่ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเราต้องได้พบเจอกับหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานราชการให้ดำเนินต่อไปได้อยู่แล้วครับ เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกันครับ          ข้อ 8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็น………..และออกโดย………… ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย         คณะรัฐมนตรี ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,