Breaking News

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560
รัฐธรรมนูญ 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเตรียมสอบราชการ เน้นจุดจำและนำไปสอบ

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20
– จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
– โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย
– เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
– มี 16 หมวด 279  มาตรา

หมวด 1 บททั่วไป มี 5 มาตรา

มาตรา 1       ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา 2       ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา 3       อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา 4    ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รบความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา 5       รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับหรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับเต็ม

สรุปกฎหมายสอบราชการอื่นๆ