Breaking News

สอบก.พ.ปีนี้63 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อ และบริการประชาชน

สอก.พ.ปีนี้63

เชื่อว่าหลายท่านคงได้เคยไปใช้บริการสถานที่ราชการกันอยู่บ้างแล้วนะครับ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ชีวิตของเราจะต้องได้ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และการไปติดต่อราชการแต่ละครั้ง ก็อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน ทำให้เราต้องเสียเวลาไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าอาจจะต้องลางานกันไป เพื่อไปติดต่อธุระทางราชการเลยหละครับ และมาในข้อนี้ สอบก.พ.ปีนี้63 ผมได้มีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากทุกๆ ท่านครับ

        สอบก.พ.ปีนี้63 ในข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการบริการงานภาคราชการของหน่วยงานราชการ ในข้อนี้ผมต้องขอยอมรับตรงๆ ว่าไม่สามารถจำโจทย์ได้แม่นซะทีเดียว แต่ก็พอนึกคำถามที่เกี่ยวกับข้อนี้ได้อยู่ครับ

สอบก.พ.ปีนี้63

        ลดขั้นตอนปฏิบัติงานราชการ จะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการทำงาน

สอบก.พ.ปีนี้63 แนวข้อสอบประยุกต์กับการนำมาใช้งานจริง แนวข้อสอบจริงจากสนามสอบก.พ.พิเศษ

        ถ้าคำถาม ถามเกี่ยวกับลักษณะในเรื่องนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆ นั้นตอบไปว่า  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ดำเนินการอื่นๆ เพื่อความรวดเร็วคล่องตัว การกระจายอำนาจนี้จะช่วยในเรื่องของการลดละยะเวลาและขั้นตอนการติดต่อราชการได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว การอนุมัติหรือเซ็นต์งานบางที ในสมัยก่อนต้องขึ้นอยู่กับระดับหัวหน้าเพียงอย่างเดียว นั่นหมายความว่าการที่ทุกเรื่องจะไหลไปที่หัวหน้านั้นก็ย่อมมีมากเช่นกัน อำนาจในการเซ็นต์หนังสือต่างๆ ตกอยู่ที่ผู้เดียวก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าได้ จึงต้องมีการกระจายอำนาจออกไป

สอบก.พ.ปีนี้63 แนวข้อสอบก.พ.

        สอก.พ.ปีนี้63 ได้เน้นให้ผู้อ่านได้ศึกษาและนำไปปรับใช้จริงในการทำงาน ยิ่งถ้าอะไรที่ต้องติดต่อโดยมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ให้ลดขั้นตอนลง และให้จัดทำแผนภูมิขั้นตอนของการติดต่อและระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อให้ประชาชนได้ทราบด้วยว่า แต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน นั้นจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไร