Breaking News

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นิยามคำศัพท์ที่ควรจำให้แม่น

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขอบคุณรูปภาพจาก พี่แมง ป.

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการจำง่ายๆ ประโยชน์ สำฤทธิ์ ประสิทธิ ขั้นตอน ปรับปรุง อำนวย ประเมิน

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ

ข้อสอบ “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่รวมถึงราชการใด

ก.ราชการส่วนภูมิภาค       ค.ราชการส่วนท้องถิ่น

ข.ราชการส่วนกลาง          ง.กระทรวง

เฉลย ข้อ ค.

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ก.นายกรัฐมนตรี                             ค.ประธานรัฐสภา

ข.รัฐมนตรีว่าการสานักนายกรัฐมนตรี     ง.ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เฉลย ข้อ ก.

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทคนิคจำ “บริหารบ้านเมืองที่ดีให้ครบทั้ง ๗ วัน”

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังต่อไปนี้

(๑) เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน

(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

(๔) ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

อธิบายครับ มาตรา ๖ นี้ จำล้วนๆ ครับ จำคีย์เวิร์ดเป็นของตนเองให้ได้ เช่น

(๑) ประโยชน์สุข

(๒) ผลสัมฤทธิ์

(๓) ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ

(๔) ไม่มีขั้นตอนเยอะ

(๕) ให้ทันต่อสถานการณ์

(๖) อำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการ

(๗) ประเมินผลสม่ำเสมอ

ข้อสอบก.พ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าวมานี้ ยกเว้นข้อใด

ก.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ข.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ค.เกิดประสิทธิภาพแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

ง.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

เฉลย ข้อ ค.

ข้อสอบ7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายกี่ประการ

ก. ๓ ประการ                ค. ๗ ประการ

ข. ๕ ประการ                ง. ๙ ประการ

เฉลย ข้อ ค. (เทคนิคจำ “บริหารบ้านเมืองที่ดีให้ครบทั้ง ๗ วัน”)

หมายเหตุ มาตรา ๖ นี้ ออกสอบบ่อยมากๆ ท่านต้องจำให้ได้ และการสอบครั้งนี้ก็คงจะออกอีกเป็นแน่ครับผม

หลักการของพระราชกฤษฎีกานี้ ก็มีเพียงแค่นี้ครับผม

หากท่านจำเป้าหมายตาม มาตรา ๖ จำนวน ๗ ประการนี้ได้ ก็ทำข้อสอบได้ครับผม

และสิ่งที่ พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี นี้จะกล่าวต่อไป ก็เป็นการแตกประเด็น เป้าหมาย ๗ ประการนี้ มาอธิบายว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แค่นั้นเองครับผม ง่ายๆ เน๊าะ กล่าวคือ