ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
เรียนต่อโทหลังรับราชการดียังไง

เรียนต่อโทหลังรับราชการดียังไง เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว จะไม่เสียใจในภายหลัง

การแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันนั้นมีอยู่ในทุกชนชั้น ตำแหน่งยิ่งสูงการแข่งขันก็ยิ่งมากไม่เว้นแม้แต่วงการราชการที่เรานั้นก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เรียนต่อโทหลังรับราชการดียังไง มันดียังไง เราจะได้รู้กันแล้วหละครับ การเรียนต่อโทหลังรับราชการดียังไงนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าการที่เราจะปรับเป็นชำนาญการนั้นถ้าเรามีวุฒิเพียงแค่ปริญญาตรีเราต้องใช้เวลาถึง 6 ปีในการที่จะได้ปรับเป็นชำนาญการ แต่ถ้าเรามีวุฒิปริญญาโทอยู่แล้วภายใน 4 ปีที่รับเรารับราชการนั้น ก็จะทำให้เราทำผลงานและปรับเป็นระดับชำนาญการได้เลย ไม่ต้องรอเวลาถึง 6 ปี เรียนต่อโทหลังรับราชการดียังไง วางแผนการใช้ชีวิตให้คุณได้ปรับระดับเร็วขึ้น วางแผนการใช้ชีวิตราชการเพื่อนาคต         เวลาที่เราเสียไป 2 ปีนั้นใครจะมองว่าแค่ระยะเวลาแค่นั้นเองเรารอได้ เงินเดือนเมื่อรับราชการมาแล้ว 4 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ข้าราชการบรรจุใหม่

ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องทำ 3 สิ่งที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ที่กำลังอ่านหนังสือสอบราชการทุกท่าน วันนี้ผมมีประสบการณ์การของการเป็น ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันว่า งานราชการ ที่เราต้องเจอในวันข้างหน้า หรือกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เราจะต้องได้พบนั้นมีอะไรบ้าง         ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานก.พ. นั้น ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องทำ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องดำเนินการ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียน E-learning ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,,
เน้นเนื้อหาสอบก.พ.

เน้นเนื้อหาสอบก.พ. ทำไฮไลท์ ส่วนสำคัญ เก็บไว้อ่านสอบราชการ

การ เน้นเนื้อหาสอบก.พ. ไม่ใช่การสอบราชการเท่านั้นนะครับที่เราเคยเจอ แต่การไฮไลท์ นี่เราได้พบและเคยทำกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จนกระทั่งมหาลัย เรียนตามตรงว่า เมื่อก่อนการไฮไลท์ของผม ก็จะเต็มหน้าไปหมด จนแยกไม่ออกว่า ตรงนี้คือเนื้อหาสอบราชการจริงหรือเปล่า เพราะตอนที่เราทำการไฮไลท์นั้นเราจะทำไปเรื่อย แบบไร้จุดหมาย หรือไม่อ่านให้ดีก่อน เราก็จะทำไปแบบไม่ทันรู้ตัว         เทคนิคการไฮไลท์ เน้นเนื้อหาสอบก.พ. นั้น จะมีเทคนิคมากมายให้เราได้เลือกใช้ แต่ผมขอนำเสนอวิธีของผมนะครับ เผื่อใครสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันครับ เน้นเนื้อหาสอบก.พ. อย่าสักแต่ว่าทำ แต่ต้องมีสติและพิจารณาก่อนไฮไลท์ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้ ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จ.  ข้อ ข. และ ง.    ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ง.  ข้อ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี ง.  ข้อ ข. และ ค. จ.  ข้อ ก. และ ค.    ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติ ข.  พระราชกฤษฎีกา ค.  พระราชกำหนด ง.  กฎกระทรวง จ.  ระเบียบกระทรวง    กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติๆ ข. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ ง.  ข้อ ก. และ ข. จ.  ข้อ ก. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 6

จังหวัดหนึ่ง ให้มี “คณะกรมการจังหวัด” ทำหน้าที่ 1) เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และให้ สอดคล้อง 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน / ปลัดจังหวัด / อัยการจังหวัด / ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

* “สำนักเลขานุการกรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกหน้าที่เป็นของกองใด โดยเฉพาะ       ให้ “เลขานุการกรม” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “สำนักงานเลขานุการกรม” * กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตรา “พระราชกฤษฎีกา” แบ่งท้องถิ่นออกเป็นเขต ให้มี “หัวหน้าส่วนราชการประจำเขต” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับนโยบายและคำสั่งกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ ทางวิชาการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,