ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้ ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จ.  ข้อ ข. และ ง.    ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ง.  ข้อ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี ง.  ข้อ ข. และ ค. จ.  ข้อ ก. และ ค.    ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติ ข.  พระราชกฤษฎีกา ค.  พระราชกำหนด ง.  กฎกระทรวง จ.  ระเบียบกระทรวง    กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติๆ ข. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ ง.  ข้อ ก. และ ข. จ.  ข้อ ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 6

จังหวัดหนึ่ง ให้มี “คณะกรมการจังหวัด” ทำหน้าที่ 1) เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และให้ สอดคล้อง 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน / ปลัดจังหวัด / อัยการจังหวัด / ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

* “สำนักเลขานุการกรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกหน้าที่เป็นของกองใด โดยเฉพาะ       ให้ “เลขานุการกรม” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “สำนักงานเลขานุการกรม” * กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตรา “พระราชกฤษฎีกา” แบ่งท้องถิ่นออกเป็นเขต ให้มี “หัวหน้าส่วนราชการประจำเขต” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับนโยบายและคำสั่งกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ ทางวิชาการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจำ ใน “สำนักนายกรัฐมนตรี” กำหนดแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและลำดับความสำคัญ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี 2)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน  “สำนักนายกรัฐมนตรี” รองจาก นายกรัฐมนตรี                            ยกเว้น ข้าราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” 3)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ข้าราชการทางการเมือง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ /                      สำนักงบประมาณ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ — >    ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” “นายกรัฐมนตรี” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบราชการ 3

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบราชการ สำหรับใครหลายคนที่มุ่งหมายเดินทางบนถนนเส้นข้าราชการแล้วนั้น ต้องเตรียมตัวหลายอย่างอยู่พอสมควรเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาในช่วงนั้นต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยดีเดียว สำหรับผมแล้วจะขอถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมพร้อมกันต่อไป เงิน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินซื้อ เป็นวลีที่เจ็บแสบอยู่ไม่น้อยเลยหละ แต่ก็เอาหละทุกอย่างต้องมีการลงทุนเสมอ การสอบราชการก็ใช่ว่าจะไม่ใช้เงิน ค่าใช้จ่ายที่ผมได้จัดทำไว้คร่าวๆ สมัยสอบนั้นก็คงมีอยู่หลายด้านเลยทีเดียว เริ่มต้นด้วย ค่าสมัครสอบ บางกรมสามร้อยบาท บางกรมสี่ร้อยบาท บวกค่าบริการอีกสามสิบบาทสำหรับคนที่เก่งมาก ก็คงจะสอบครั้งเดียวผ่านค่าใช้จ่ายก็จะน้อยหน่อยครับ ค่าเดินทางไปสอบ ค่าเดินทางก็ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ ไกลของแต่ละคน บางคนต้องนั่งเครื่องบินมา รถไฟ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,