ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ

เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ กําหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยแยกตามประเภท ดังนี้ (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครบ 75 ปี (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ

ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ ฝึกทำโจทย์สำหรับสอบราชการ อ่านหนังสือสอบราชการ

ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ ในข้อนี้ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ ยิ่งทำข้อสอบมากเท่าไร เวลาที่เราเจอข้อสอบก็จะคุ้นชิน และไม่รู้สึกว่ามันยากจนเกินไป สามารถเก็บคะแนนได้ค่อนข้างดี ฝึกทำโจทย์ข้อสอบราชการ การที่ข้อสอบผ่านหู ผ่านตาเราบ่อยๆ ข้อสอบนั้นจะทำให้เราเกิดความคุ้นชิน และจำได้เองในที่สุด บางข้ออาจจะตรง บางข้ออาจจะไม่ตรง สุดท้ายก็แล้วแต่ว่าเราจะโชคดีไป ผมอยากแชร์ประสบการณ์ตรงเลยละครับ เมื่อก่อนในการสอบแรกๆ อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการทำโจทย์เยอะๆ เพราะคิดว่าไร้สาระ ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ แต่แล้วมันก็ไม่จริงครับ เพราะว่าผมได้ประโยชน์จากการ การฝึกทำโจทย์มากเลยทีเดียว ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวสอบก.พ.ให้ติด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
จำข้อสอบให้เป็นภาพ

จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมตัวสอบราชการ สำหรับวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตที่ดี

จำข้อสอบให้เป็นภาพ สำหรับการอ่านหนังสือสอบราชการ นั้นมีมากมายหลายวิธีที่เราจะศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีก็คือ การจำเป็นภาพ เพราะการจำเป็นภาพนั้น จะทำให้เราได้รู้และจดจำได้ง่าย ชนิดที่ว่า จำแล้วไม่มีวันลืมเลยทีเดียว จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมสอบราชการ เตรียมตัวสอบท้องถิ่น เตรียมตัวสอบงานราชการ หางานราชการ หางานวันนี้ จำข้อสอบเป็นภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้ ที่เป็นวิธีคลาสสิกอยู่แล้ว ที่หลายคนเคยปฏิบัติกันมา แต่จะว่าไปจะมีสักกี่คนที่นำมาใช้กับการเตรียรมตัวอ่านหนังสือสอบงานราชการ เพราะด้วยว่าเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่า และหลงลืมวิธีนี้ไป ทีนี้เราต้องมาจัดการกระบวนความคิดของเราครับ การจำเป็นภาพ เราอาจจะต้องมานั่งย่อยเนื้อหาของวิชาที่จะใช้สอบครับว่ามีเนื้อหาในส่วนใดบ้างที่พอจะทำให้มันเป็นภาพได้บ้าง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ

81) แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามมาตรา 26 วรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้หน่วยงานใด ก. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ข. หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ค. กระทรวงวัฒนธรรม ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบราชการสำหรับข้าราชการ 82) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ทำยังไงให้สอบก.พ.ติด

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบวันนี้ แนวข้อสอบสำหรับสำหรับเตรียมสอบราชการ

76) แนวข้อสอบราชการ เมื่อมีการดําเนินการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 อย่างถูกต้องแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร นั้นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนั้นแก่ใคร เพื่อสามารถได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนา ก. บุคคลนั้น ข. ผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น ค. บุคคลนั้นและผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น ง. บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น 77) แนวข้อสอบราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. การเปิดเผยรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่รัฐจะเปิดเผยต่อแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายให้เท่านั้น ข. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อสอบสำหรับการสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่จะมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย สรุปนิยามคําว่า “บุคคล” 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ กฎหมายสำหรับสอบราชการ (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ ตั้งใจสอบราชการให้ติด พิชิตบ่าบนชุดกากี

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ คำนี้เชื่อว่าคนเดินสายสอบราชการนั้นก็ต้องได้ยินคำนี้จากคนรอบข้าง หรือไม่ก็การให้กำลังใจตัวเองกันมาบ้างแล้วหละใช่ไหมครับ คำว่าตั้งใจอ่านหนังสือ นั้นเป็นคำที่ดูเรียบง่าย และดูเหมือนว่าจะทำไม่ยากเลยเช่นกัน แต่มันก็เป็นคำที่ถูกลบล้างด้วยคำว่าเดี๋ยวก่อน ขี้เกียจ ได้เสมอครับ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ อาจจะต้องเพิ่มเติมด้วยคำว่า ตั้งใจอ่านหนังสือสบราชการอย่างจริงจัง เพราะไม่ว่าจะเป็นการสอบระดับไหน สอบครู สอบกทม. สอบท้องถิ่น สอบภาค ข. นั้นก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสืออย่างจริงจังเสมอ อย่าสักแต่เพียงสมัครสอบแล้วนั่งหาแต่สรุป เพียงอย่างเดียว การที่เราจะดูข้อสอบหรือเนื้อหาในแบบสรุปได้นั้น ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบอย่างจริงจัง มองเป้าหมายให้ชัดเจน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
สอบราชการเปลี่ยนได้

สอบราชการเปลี่ยนได้ ถ้าใจคุณไม่อยู่ที่นั้นแล้ว ต้องทำอย่างไรในเมื่อใจไม่ได้ งานก็ไม่โดน

สอบราชการเปลี่ยนได้ คำถามที่ว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งวิเคราะห์ว่างานราชการ ที่เราทำอยู่นั้นมันใช่ มันโดนใจหรือไม่ก็ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ครับว่า เราเหมาะกับที่นี่จริงๆหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะแล้วต้องทำอย่างไรต่อ สอบราชการเปลี่ยนได้เราต้องตัดสินใจให้ได้ครับว่าจะไปต่อ หรือจะสอบราชการ เพื่อเปลี่ยนสายงาน ย้ายกระทรวงไปเลย แต่ถ้าเราจะโอนไปยังกระทรวงอื่นนั้นก็ต้องใช้พลังค่อนข้างมาก พลังในที่นี่ก็คือพลังเส้นสายนั่นเองครับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะมีเส้นใหญ่ขนาดนั้น เราจึงต้องตัดสินใจที่จะต้องลงมือ ลงแรงสอบกันใหม่ สอบราชการเปลี่ยนได้ แลกกับทุกสิ่ง เวลา เงิน อายุงานราชการ ตัดสินใจให้ดี เพื่อจะไม่ก้าวพลาดอีก สอบราชการเปลี่ยนได้เหตุผลของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บ้างว่าลักษณะงานที่ทำอยู่นั้นไม่ตอบโจทย์ชีวิต งานที่มีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่สำหรับเรา ...
Posted in งานราชการTagged ,,,
บรรจุข้าราชการครั้งแรก

บรรจุข้าราชการครั้งแรก คือกฎของพระเจ้าและพรหมลิขิตที่ดีที่สุด

บรรจุข้าราชการครั้งแรก หากวันนี้ใครที่กำลังสอบราชการ ก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบให้ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคก. ของก.พ. หรือจะเป็นภาค ข. ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดสอบอยู่นั้น ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ครับ เพราะท่านทำสำเร็จมาหนึ่งก้าวแล้ว และสำหรับใครที่เฝ้ารอการบรรจุเป็นข้าราชการอยู่นั้นผมก็ยิ่งขอเป็นกำลังใจให้อย่างมากเช่นกันครับ         บรรจุข้าราชการครั้งแรก ทำไมวันนี้ผมต้องมาเขียนบทความนี้แบ่งปันให้เพื่อนได้ทราบกันนั้น ก็เป็นเพราะสิ่งที่ผมได้ประสบเจอมากับตัวเอง นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่าง และอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคน บรรจุข้าราชการครั้งแรก ดวงเหมาะโอกาสได้ ทุกอย่างลงตัวกับการรับราชการ         การบรรจุข้าราชการครั้งแรก ของผมนั้น ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว         ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,